نمایش محتوا نمایش محتوا

این فرودگاه در حال حاضر فاقد گمرک می باشد.