خبر خبر

بررسي موانع پروازي
بررسي موانع پروازي داخل و خارج فرودگاه رامسر

مدیر کل مقررات فرودگاهی از موانع پروازی فرودگاه رامسر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: روز سه شنبه 97.1.7 بازدیدوبررسی موانع تاثیرگذارداخل وخارج فرودگاه رامسر برباند موجود وباند بتنی جدید توسط مهندس گلیج  مدیر کل مقررات فرودگاهی با حضور فرماندار و شهردار رامسر ومسئولین فرودگاه رامسرانجام شد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد