خبر خبر

کنترل مختصاتي
کنترل مختصاتي و ارتفاعي باندفرودگاه رامسر انجام شد.

کنترل مختصاتی وارتفاعی موانع پروازی محدوده فرودگاه رامسرانجام شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگا رامسر: کنترل مختصاتی وارتفاعی موانع پروازی محدوده فرودگاه رامسر توسط مهندس منصوری رئیس اداره نقشه برداری اداره کل عمران وتوسعه فرودگاه ها با همراهی کارشناسان این اداره طی روزهای سه شنبه وچهارشنبه 7و8 فروردین 1397انجام شد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد